แคลเซียมเพื่อสุขภาพ. ชื่อ/สกุลคนที่1,/ชื่อ/สกุลคนที่2,/ชื่อ/สกุลคนที่3,/ชื่อ/สกุลคนที่4,………/ชื่อ/สกุลคนที่19,/…/และชื่อ/สกุลคนสุดท้าย. นันทพร ปรีชาสกุล และคณะ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสัตว์ทดลอง……. วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ ระบุความหมายของเคมีวิเคราะห์ไว้ว่า….. จารียา อรรถอนุชิต.

วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราระห์อาหาร เล่มที่ 1. สำนักระบาดวิทยา. สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี 2551. ชื่อผู้แต่ง, “ชื่อวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์.” สาขา และสถาบันการศึกษา, ปีการศึกษา. ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน หรือ ชื่อเว็ปไซต์. “ชื่อบทความ.” วันที่ปรับปรุงล่าสุด.

บรรณานุกรมวิชาภาษาไทย

บรรณานุกรมวิชาภาษาไทย

///////และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย (พิมพ์ครั้งที่ 2). อัพเดทการแต่งกายไปสอบ ก.พ. 2565 ตามระเบียบการสอบ ก.พ. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดขอ ถามโดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง, 1 ชั่วโมง in the past. พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561. (10 พฤษภาคม 2561).

ค้นเมื่อวันที่ เดือน ปี พ.ศ.. เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาล หน่วยที่ 8-15. นามสกุลผู้เขียน, ชื่อผู้เขียน หรือ ชื่อเว็ปไซต์. “ชื่อบทความ.” Last modified วันที่ปรับปรุงล่าสุด.

นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา. กฤษณ์ ตันเสถียร, จุฑารัตน์ ธรรมาไทย, และคำแก้ว รัตน์วงศ์. ชื่อ/สกุล1,/ชื่อ/สกุล2,/ชื่อ/สกุล3,/ชื่อ/สกุล4,ชื่อ/สกุล5,/และชื่อ/สกุล6. สมชาติ อนันตสุทธิ์ และ อภิญญา โสภาพัฒน์ สรุปแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง…….

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, “หัวข้อวิทยานิพนธ์” (ชื่อปริญญา, ชื่อมหาวิทยาลัย, ปีที่ตีพิมพ์), เลขหน้า. การศึกษาไทย.com ขอระลึกถึงพระคุณครู และเชิดชูกตัญญูตราบนิรันดร์ กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด การศึกษาเป็นไป … คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, กรุงเทพมหานคร. ชื่อผู้แต่ง./(ปี)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก.),/ชื่อหัวข้อการประชุม./ชื่อการประชุม/(น./เลขหน้า)./ฐานข้อมูล.

ชื่อผู้แต่ง.ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์.สำนักพิมพ์.ปีที่พิมพ์. ชื่อ นามสกุล1 และชื่อ นามสกุล2./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./สํานักพิมพ์. ชื่อ นามสกุล./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./สํานักพิมพ์. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้า ถามโดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง, 1 ชั่วโมง in the past. ตัวอย่าง Theeraputh Mekathikom.

ชื่อ/ชื่อสกุล./(ปีพิมพ์,/วันที่/เดือน)./ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์./ชื่อหนังสือพิมพ์./หน้าที่ตีพิมพ์. ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต/ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต)./ชื่อสถานศึกษา,/ที่ตั้ง. ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทหรือชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก.), ชื่อหนังสือ/(น./x-xx)./สำนักพิมพ์. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.

แง่งามของสื่อพื้นบาน คุณค่าที่ยังคมอยู่คู่สังคมภาคใต้. วิลเลี่ยม, สตีเวนสัน. นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ. ทรงแปลโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. นพรัตน์ เพชรพงษ์. จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลพิจิตร.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโควิด-19 ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดดอกขลู่[เอกสารนำเสนอในที่ประชุม]. จรัส ลัดดาพันธ์. การปฏิบัติของผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนกำลังคนทางการพยาบาล [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วัลลภัช สุขสวัสดิ์. แนวความคิดเรื่องชนชั้นนำทางการเมืองของกีตาโน มอสกา กับชนชั้นนำทางการเมืองไทยในยุคมาลานำไทย. ใน วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และวัชรพล พุทธรักษา (บ.ก.), ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย (พิมพ์ครั้งที่ 2).

ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม one hundred thirty five ตอนที่ 33 หน้า 1-18. ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/[แผ่นพับ]./สำนักพิมพ์. ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อหนังสือ/(พิมพ์ครั้งที่)./สำนักพิมพ์. สมาคมส่งเสริมคุณธรรม. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 6, 1-26.

URL (เข้าถึงเมื่อ วันที่สืบค้น). ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, “ชื่อบทความ,” ชื่อเว็ปไซต์, วันที่ปรับปรุงล่าสุด, URL (เข้าถึงเมื่อ วันที่สืบค้น). สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์. ศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัย. บทคัดย่อปริญญานิพนธ์การศึกษา- ดุษฎีบัณฑิตและการศึกษามหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2529. ห้องสมุดสถาบันการพยาบาลศรสวรินทิรา สภากาชาดไทย.

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, “ชื่อบท,” in ชื่อหนังสือ, ชื่อบรรณาธิการ, ed. (ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), 47-48. ชื่อผู้แต่ง./(ปี,วัน/เดือน)./ชื่อเอกสาร หรือโปสเตอร์/[เอกสารนำเสนอในที่ประชุม หรือ โปสเตอร์นำเสนอในที่ประชุม]./ชื่อการประชุม,/สถานที่. สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, สุภาวดี นพรุจจินดา, และอุมากร ใจยั่งยืน.

ทักษะการใช้ภาษาไทย. แปลโดย กนกวรรณ โสดาตา. พจี ยุวชิต, “การปฏิวัติกับระยะแรกของขบวนการวรรณกรรมแบบโรแมนติกของอังกฤษ,” 58-59. สันทนา สุธาดารัตน์. อาหารและโภชนาการ 1. กรุงเทพฯ ; โรงพิมพ์ประชาชน, 2529.

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบผ่านความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 9, 81-92. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการหนังสือพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปี,/วัน/เดือน)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่),/เลขหน้า.

สุพัตรา จันทร์สุวรรณ. (2563, 9-10 กรกฏาคม). วิถีสุขภาวะของผู้สูงอายุชุมชนโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. กรมอนามัย.กองโภชนาการ.

จิรเดช มหาวรรณกิจ, “สหภาพยุโรปกับบทบาทต่อโลกปัจจุบัน,” 47-48. ประสงค์ ธาราไชย. “การดอกเข็มในน้ำ” ใน เสาเข็ม. รวบรวมโดยชมรมวิศวกรรมโยธา. พัชราภร พสุวัต, ประพิมพ์พรรณ โชคสุวัฒนสกุล , และ ศักด์ศรี ปาณะกุล.

ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์. การอ้างอิงสารสนเทศตาม Publication Manual of the American Psychological Association, (7th ed.). คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

“น้ำตาลเทียม” ข่าวรามคำแหง. 1 กันยายน 2529, หน้า 6-7. Author, A. A./(Year,/Month/date หรือ n.d.)./เนื้อหาของโพสต์ 20 คำแรก./.

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน. “ชื่อบทความ.” ชื่อหนังสือพิมพ์, วันที่ตีพิมพ์. URL (ในกรณีที่เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์) (accessed on วันที่สืบค้น). URL (ในกรณีที่เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์) (เข้าถึงเมื่อ วันที่สืบค้น).

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม APA 7th version. จาก/ชื่อบทความ,/โดย/ชื่อผู้แต่ง,/ปีที่เผยแพร่,/ชื่อเว็บไซต์/./ลิขสิทธิ์/ข้อความอนุญาต. ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./สํานักพิมพ์. ภาควิชาศัลยศาสตร์.

URL (accessed on วันที่เข้าถึง). ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, “ชื่อบทความ,” ชื่อเว็ปไซต์, วันที่ปรับปรุงล่าสุด, URL (accessed on วันที่เข้าถึง). ชื่อกฎหมาย./(วัน/เดือน/ปี)./ราชกิจจานุเบกษา/เล่ม/ตอนที่/หน้า/เลขหน้า. (21 กุมภาพันธ์ 2565). จับตาผลกระทบโควิดระลอกสามทำคนไทยหนี้ท่วม. ชื่อผู้แต่ง./(วัน/เดือน/ปี)./ชื่อคอลัมน์./ชื่อหนังสือพิมพ์,/เลขหน้า.

สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, ประวัติศาสตร์โปรุตุเกส, 74-75. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยจากอดีตสู่อนาคต. Michel Foucault [มิเชล ฟูโกต์]. ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน). เทพรัตน์ พิมลเสถียร.

อักษรย่อชื่อรอง (ถ้ามี) ของผู้แต่ง. (ตัวเลข ปี ค.ศ. ที่ตีพิมพ์). ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, ชื่อหนังสือ (สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์), เลขหน้า, แหล่งที่มา. ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, ชื่อหนังสือ (สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์), เลขหน้า. ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, “หัวข้อวิทยานิพนธ์,” เลขหน้า. ชื่อหน่วยงานที่จัดประชุม./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่องการประชุม./ชื่อการประชุม./สถานที่จัดประชุม.

“ชื่อบท.” In ชื่อหนังสือ, edited by ชื่อบรรณาธิการ, เลขหน้าของบทความ. จิรเดช มหาวรรณกิจ. “สหภาพยุโรปกับบทบาทต่อโลกปัจจุบัน.” ใน สหภาพยุโรปโฉมใหม่และ 27 ประเทศสมาชิก, วิมลวรรณ ภัทรโรดม และ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, บก., 1-66.

(สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์), เลขหน้า. จาก/”ชื่อบทความ,”/โดย/ชื่อผู้แต่ง,/ปีพิมพ์/ชื่อวารสาร,/เลขของปีที่(เลขของฉบับที่),/น./เลขหน้า/./ลิขสิทธิ์/ข้อความการอนุญาต. ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่องหนังสือภาษาต้นฉบับ/[ชื่อหนังสือภาษาไทย]/(พิมพ์ครั้งที่)./สำนักพิมพ์.

มารู้จักมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง…กันเถอะ[แผ่นพับ]. ชื่อผู้แต่ง./(ปี,/วัน/เดือน)./ชื่อคอลัมน์./ชื่อหนังสือพิมพ์,/เลขหน้า. เว็บไซต์ที่อ้างอิงข้อมูล.

สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. จาก การจัดทำระบบคุณภาพ ISO & GLP สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี (น.138), โดย อภิชาติ อิ่มยิ้ม, 2559, สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. นามสกุลผู้เขียน, ชื่อผู้เขียน. “หัวข้อวิทยานิพนธ์.” ชื่อปริญญา, ชื่อมหาวิทยาลัย, ปีที่ตีพิมพ์.

“ชื่อบท.” ใน ชื่อหนังสือ, ชื่อบรรณาธิการ, บก., เลขหน้าของบทความ. สำหนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์. ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, “ชื่อบท,” ใน ชื่อหนังสือ, ชื่อบรรณาธิการ, บก.