นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา. กฤษณ์ ตันเสถียร, จุฑารัตน์ ธรรมาไทย, และคำแก้ว รัตน์วงศ์. ชื่อ/สกุล1,/ชื่อ/สกุล2,/ชื่อ/สกุล3,/ชื่อ/สกุล4,ชื่อ/สกุล5,/และชื่อ/สกุล6. สมชาติ อนันตสุทธิ์ และ อภิญญา โสภาพัฒน์ สรุปแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง…….

URL (เข้าถึงเมื่อ วันที่สืบค้น). ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, “ชื่อบทความ,” ชื่อเว็ปไซต์, วันที่ปรับปรุงล่าสุด, URL (เข้าถึงเมื่อ วันที่สืบค้น). สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์. ศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัย. บทคัดย่อปริญญานิพนธ์การศึกษา- ดุษฎีบัณฑิตและการศึกษามหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2529. ห้องสมุดสถาบันการพยาบาลศรสวรินทิรา สภากาชาดไทย.

บรรณานุกรมวิชาภาษาไทย

///////และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย (พิมพ์ครั้งที่ 2). อัพเดทการแต่งกายไปสอบ ก.พ. 2565 ตามระเบียบการสอบ ก.พ. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดขอ ถามโดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง, 1 ชั่วโมง in the past. พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561. (10 พฤษภาคม 2561).

บรรณานุกรมวิชาภาษาไทย

ชื่อ/ชื่อสกุล./(ปีพิมพ์,/วันที่/เดือน)./ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์./ชื่อหนังสือพิมพ์./หน้าที่ตีพิมพ์. ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต/ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต)./ชื่อสถานศึกษา,/ที่ตั้ง. ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทหรือชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก.), ชื่อหนังสือ/(น./x-xx)./สำนักพิมพ์. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.

ค้นเมื่อวันที่ เดือน ปี พ.ศ.. เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาล หน่วยที่ 8-15. นามสกุลผู้เขียน, ชื่อผู้เขียน หรือ ชื่อเว็ปไซต์. “ชื่อบทความ.” Last modified วันที่ปรับปรุงล่าสุด.

สุพัตรา จันทร์สุวรรณ. (2563, 9-10 กรกฏาคม). วิถีสุขภาวะของผู้สูงอายุชุมชนโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. กรมอนามัย.กองโภชนาการ.

URL (accessed on วันที่เข้าถึง). ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, “ชื่อบทความ,” ชื่อเว็ปไซต์, วันที่ปรับปรุงล่าสุด, URL (accessed on วันที่เข้าถึง). ชื่อกฎหมาย./(วัน/เดือน/ปี)./ราชกิจจานุเบกษา/เล่ม/ตอนที่/หน้า/เลขหน้า. (21 กุมภาพันธ์ 2565). จับตาผลกระทบโควิดระลอกสามทำคนไทยหนี้ท่วม. ชื่อผู้แต่ง./(วัน/เดือน/ปี)./ชื่อคอลัมน์./ชื่อหนังสือพิมพ์,/เลขหน้า.

แง่งามของสื่อพื้นบาน คุณค่าที่ยังคมอยู่คู่สังคมภาคใต้. วิลเลี่ยม, สตีเวนสัน. นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ. ทรงแปลโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. นพรัตน์ เพชรพงษ์. จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลพิจิตร.

“ชื่อบท.” ใน ชื่อหนังสือ, ชื่อบรรณาธิการ, บก., เลขหน้าของบทความ. สำหนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์. ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, “ชื่อบท,” ใน ชื่อหนังสือ, ชื่อบรรณาธิการ, บก.

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน. “ชื่อบทความ.” ชื่อหนังสือพิมพ์, วันที่ตีพิมพ์. URL (ในกรณีที่เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์) (accessed on วันที่สืบค้น). URL (ในกรณีที่เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์) (เข้าถึงเมื่อ วันที่สืบค้น).

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม APA 7th edition. จาก/ชื่อบทความ,/โดย/ชื่อผู้แต่ง,/ปีที่เผยแพร่,/ชื่อเว็บไซต์/./ลิขสิทธิ์/ข้อความอนุญาต. ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./สํานักพิมพ์. ภาควิชาศัลยศาสตร์.

วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. อลิษา มิตรานนท์. ปัจจัยที่กำหนดการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

มารู้จักมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง…กันเถอะ[แผ่นพับ]. ชื่อผู้แต่ง./(ปี,/วัน/เดือน)./ชื่อคอลัมน์./ชื่อหนังสือพิมพ์,/เลขหน้า. เว็บไซต์ที่อ้างอิงข้อมูล.

แคลเซียมเพื่อสุขภาพ. ชื่อ/สกุลคนที่1,/ชื่อ/สกุลคนที่2,/ชื่อ/สกุลคนที่3,/ชื่อ/สกุลคนที่4,………/ชื่อ/สกุลคนที่19,/…/และชื่อ/สกุลคนสุดท้าย. นันทพร ปรีชาสกุล และคณะ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสัตว์ทดลอง……. วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ ระบุความหมายของเคมีวิเคราะห์ไว้ว่า….. จารียา อรรถอนุชิต.

(สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์), เลขหน้า. จาก/”ชื่อบทความ,”/โดย/ชื่อผู้แต่ง,/ปีพิมพ์/ชื่อวารสาร,/เลขของปีที่(เลขของฉบับที่),/น./เลขหน้า/./ลิขสิทธิ์/ข้อความการอนุญาต. ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่องหนังสือภาษาต้นฉบับ/[ชื่อหนังสือภาษาไทย]/(พิมพ์ครั้งที่)./สำนักพิมพ์.

ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม a hundred thirty five ตอนที่ 33 หน้า 1-18. ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/[แผ่นพับ]./สำนักพิมพ์. ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อหนังสือ/(พิมพ์ครั้งที่)./สำนักพิมพ์. สมาคมส่งเสริมคุณธรรม. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 6, 1-26.

ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์. การอ้างอิงสารสนเทศตาม Publication Manual of the American Psychological Association, (7th ed.). คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโควิด-19 ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดดอกขลู่[เอกสารนำเสนอในที่ประชุม]. จรัส ลัดดาพันธ์. การปฏิบัติของผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนกำลังคนทางการพยาบาล [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ทักษะการใช้ภาษาไทย. แปลโดย กนกวรรณ โสดาตา. พจี ยุวชิต, “การปฏิวัติกับระยะแรกของขบวนการวรรณกรรมแบบโรแมนติกของอังกฤษ,” 58-59. สันทนา สุธาดารัตน์. อาหารและโภชนาการ 1. กรุงเทพฯ ; โรงพิมพ์ประชาชน, 2529.

“น้ำตาลเทียม” ข่าวรามคำแหง. 1 กันยายน 2529, หน้า 6-7. Author, A. A./(Year,/Month/date หรือ n.d.)./เนื้อหาของโพสต์ 20 คำแรก./.

สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. จาก การจัดทำระบบคุณภาพ ISO & GLP สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี (น.138), โดย อภิชาติ อิ่มยิ้ม, 2559, สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. นามสกุลผู้เขียน, ชื่อผู้เขียน. “หัวข้อวิทยานิพนธ์.” ชื่อปริญญา, ชื่อมหาวิทยาลัย, ปีที่ตีพิมพ์.

การเขียนบรรณานุกรมเว็บไซต์กรณีไม่มีชื่อผู้แต่ง/ ปี พ.ศ. วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ, สิริรัตน์ พานิช, และอัญชนา ขัตติยะวงศ์. (2564, 30 สิงหาคม).

จิรเดช มหาวรรณกิจ, “สหภาพยุโรปกับบทบาทต่อโลกปัจจุบัน,” 47-48. ประสงค์ ธาราไชย. “การดอกเข็มในน้ำ” ใน เสาเข็ม. รวบรวมโดยชมรมวิศวกรรมโยธา. พัชราภร พสุวัต, ประพิมพ์พรรณ โชคสุวัฒนสกุล , และ ศักด์ศรี ปาณะกุล.

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, “หัวข้อวิทยานิพนธ์” (ชื่อปริญญา, ชื่อมหาวิทยาลัย, ปีที่ตีพิมพ์), เลขหน้า. การศึกษาไทย.com ขอระลึกถึงพระคุณครู และเชิดชูกตัญญูตราบนิรันดร์ กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด การศึกษาเป็นไป … คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, กรุงเทพมหานคร. ชื่อผู้แต่ง./(ปี)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก.),/ชื่อหัวข้อการประชุม./ชื่อการประชุม/(น./เลขหน้า)./ฐานข้อมูล.

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบผ่านความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 9, 81-92. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการหนังสือพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปี,/วัน/เดือน)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่),/เลขหน้า.

สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2549. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์. ตำแหน่ง (ถ้ามี). สัมภาษณ์,วันที่สัมภาษณ์. ณัจฉริยา โฉมงาม, “WTO กับ ศีลธรรมอันดีของประชาชน,” 186.

“ชื่อบท.” In ชื่อหนังสือ, edited by ชื่อบรรณาธิการ, เลขหน้าของบทความ. จิรเดช มหาวรรณกิจ. “สหภาพยุโรปกับบทบาทต่อโลกปัจจุบัน.” ใน สหภาพยุโรปโฉมใหม่และ 27 ประเทศสมาชิก, วิมลวรรณ ภัทรโรดม และ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, บก., 1-66.

อักษรย่อชื่อรอง (ถ้ามี) ของผู้แต่ง. (ตัวเลข ปี ค.ศ. ที่ตีพิมพ์). ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, ชื่อหนังสือ (สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์), เลขหน้า, แหล่งที่มา. ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, ชื่อหนังสือ (สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์), เลขหน้า. ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, “หัวข้อวิทยานิพนธ์,” เลขหน้า. ชื่อหน่วยงานที่จัดประชุม./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่องการประชุม./ชื่อการประชุม./สถานที่จัดประชุม.

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, “ชื่อบท,” in ชื่อหนังสือ, ชื่อบรรณาธิการ, ed. (ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), 47-48. ชื่อผู้แต่ง./(ปี,วัน/เดือน)./ชื่อเอกสาร หรือโปสเตอร์/[เอกสารนำเสนอในที่ประชุม หรือ โปสเตอร์นำเสนอในที่ประชุม]./ชื่อการประชุม,/สถานที่. สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, สุภาวดี นพรุจจินดา, และอุมากร ใจยั่งยืน.

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่องหนังสือภาษาต้นฉบับ/[ชื่อหนังสือภาษาไทย]/(พิมพ์ครั้งที่)./สำนักพิมพ์. ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่),/หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชาพยาธิวิทยา. รายงานประจำปี 2551. ผู้แต่ง (ปีพิมพ์) กรณีระบุชื่อผู้แต่งในเนื้อหาวรวิทย์ จันทร์สุวรรณ ระบุความหมายของเคมีวิเคราะห์ไว้ว่า…..

กรมโรงงานอุตสาหกรรม. คู่มือการสำรวจและตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินจากการประกอบการอุตสาหกรรม (พิมพ์ครั้งที่ 2). อภิชาติ อิ่มยิ้ม. การจัดทำระบบคุณภาพ ISO & GLP สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี, สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วัลลภัช สุขสวัสดิ์. แนวความคิดเรื่องชนชั้นนำทางการเมืองของกีตาโน มอสกา กับชนชั้นนำทางการเมืองไทยในยุคมาลานำไทย. ใน วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และวัชรพล พุทธรักษา (บ.ก.), ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย (พิมพ์ครั้งที่ 2).

สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, ประวัติศาสตร์โปรุตุเกส, 74-75. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยจากอดีตสู่อนาคต. Michel Foucault [มิเชล ฟูโกต์]. ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน). เทพรัตน์ พิมลเสถียร.

วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราระห์อาหาร เล่มที่ 1. สำนักระบาดวิทยา. สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี 2551. ชื่อผู้แต่ง, “ชื่อวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์.” สาขา และสถาบันการศึกษา, ปีการศึกษา. ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน หรือ ชื่อเว็ปไซต์. “ชื่อบทความ.” วันที่ปรับปรุงล่าสุด.

ชื่อผู้แต่ง.ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์.สำนักพิมพ์.ปีที่พิมพ์. ชื่อ นามสกุล1 และชื่อ นามสกุล2./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./สํานักพิมพ์. ชื่อ นามสกุล./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)./สํานักพิมพ์. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้า ถามโดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง, 1 ชั่วโมง in the past. ตัวอย่าง Theeraputh Mekathikom.