ผู้ทรงคุณวุ ฒิ ผู้บังคับบัญ ชา ลูกเสือ – เนตรนารี Manage Head Heart Hand Head Heart Hand. Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ.

ดอกไม้ ppt

ดอกไม้ ppt