มูลนิธิชัยพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายหลัก เพื่อเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในระดับสากล ทั้งในด้านหลักการพื้นฐานและการประยุกต์ในบริบทต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้เข้าร่วมคาดว่าจะสามารถนำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้กับประเทศบ้านเกิดของตนได้ โดยการวางแผนทางการเงินทั้งหมดข้างต้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความรอบคอบ ความระมัดระวัง และคุณธรรม เป็นหลักพื้นฐานในการตัดสินใจ รวมถึงความซื่อสัตย์ ความอดทน ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต ไม่โลภ และไม่ตระหนี่จนเกินไป ระบบการจัดการทรัพยากรน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มสามารถให้การใช้น้ำที่ส่งผ่านระบบท่อไปยังที่ดินมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉลี่ยสามถึงห้าเท่า เนื่องจากในฤดูฝนนอกจากน้ำในอ่างเก็บน้ำแล้วยังมีน้ำเก็บไว้ในบ่อเกษตรกรอีกด้วย ทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น น้ำในอ่างเก็บน้ำที่เชื่อมต่อกับสระจะทำหน้าที่เป็นแหล่งน้ำสำรองเพื่อการเติมเต็มเท่านั้น บราซิลเคยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้รายใหญ่ที่สุดของโลกในช่วงทศวรรษ 1980 บราซิลพบว่าตัวเองได้รับผลกระทบจากราคาภายใน เนื่องจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กก็เป็นพื้นฐานสำหรับตลาดภายในประเทศเช่นกัน ปัจจุบัน การผลิตส่วนใหญ่จำกัดเฉพาะพื้นที่นอกยุโรปตะวันตก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการมากที่สุดหลังจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย ระดับราคาในยุโรปสะท้อนถึงความต้องการนี้ ซึ่งสูงถึงหกเท่าของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาส่งออกก๊าซธรรมชาติครั้งแรกในปี 2559 ภายในปี 2566 มีการส่งออก LNG รวม 91 ล้านเมตริกตัน จากข้อมูลของ Bloomberg Intelligence การส่งออก LNG มีแนวโน้มที่จะขยายตัว 4% ในปีนี้ จากโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา อุปทานที่คาดการณ์ไว้เพิ่มเติมอีก 79 ล้านตันต่อปีมีแนวโน้มที่จะออกสู่ตลาดภายในสิ้นทศวรรษนี้ บริษัทหลายแห่งยังเข้าร่วมเครือข่ายความยั่งยืนทั่วไป เช่น UN […]